Nová kolekcia Jar / Leto 24

Všeobecné obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru prostredníctvom internetového portálu www.ermaan.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby /ďalej len “spotrebiteľ“/ za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Prevádzkovateľom internetového obchodu je ERMAAN s.r.o., s miestom podnikania: Belopotockého 627, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovensko. IČO: 53 052 471 .DIČ: 2121258788. /ďalej len “predávajúci“/.

1.Objednávka tovaru

 • Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na internetovej stránke www.ermaan.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

 • Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom NR SR č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

 • Pri každej objednávke musí každá fyzická osoba a fyzická a právnická osoba - podnikateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

 • Tieto údaje budú v zmysle zákona NR SR o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 • Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a týmto okamihom zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

 • Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do 24 hod. od odoslania elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu www.ermaanstore.sk. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 • V prípade stornovania objednávky po lehote 24 hodín bude predajca kupujúcemu účtovať storno poplatok vo výške 50 % z nákupnej ceny tovaru bez DPH.

2.Poskytovanie informácií o tovare

Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi informácie o ponúkanom tovare na vyžiadanie telefonicky alebo e-mailom v pondelok – piatok, v čase od 8:00 do 16:00 hod..

3.Dodacie lehoty

Objednaný tovar zasiela predávajúci obvykle od 5-7 dní od dátumu/dňa zaevidovania objednávky. Pri platbe prevodom na účet predávajúceho (platí pre SR a ČR) bude tovar vyexpedovaný po pripísaní platby na účet predávajúceho v prípade, že je tovar skladom.

Ak je tovar momentálne vypredaný, je predávajúci oprávnený túto lehotu o primeraný čas predĺžiť a spotrebiteľ bude o tejto skutočnosti oboznámený.

4.Cena, platobné podmienky a prepravné

 • Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho resp. na faktúru so splatnosťou, po vzájomnej dohode.

UPOZORNENIE

V prípade platby na faktúru je tovar vo vlastníctve predávajúceho do času, kedy bude suma tovaru uhradená na účet predávajúceho. Predávajúci môže po uplynutí splatnosti faktúry požadovať od kupujúceho zaslaný tovar späť. Tovar musí byť v originálnom obale, nepoužívaný a s originálnymi visačkami, inak zodpovedá predávajúcemu za prípadnú škodu na tovare.

 • V prípade neuhradenia platby na faktúru v dohodnutom termíne splatnosti je predávajúci spotrebiteľovi oprávnený účtovať zmluvnú pokutu do výšky 1% z neuhradenej platby za každý deň omeškania a to až do dňa kedy bude dlžná suma pripísaná na účet predávajúceho.

 • Pri odovzdávaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.

 • Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie dodávky tovaru spôsobené prepravnou spoločnosťou.

 • Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

 • GLS

 • Osobný odber, kde si môžete tovar vyzdvihnúť do 3 dní od oznámenia, že objednávka je kompletne pripravená na predajni.

5.Poistenie zásielky 

Služba „poistenie zásielky“ kryje v zrýchlenom konaní náhradu škody na zakúpenom tovare v prípade, ak nastane niektorá z týchto udalosti:

 • poškodenie zásielky

 • zničenie zásielky

 • strata zásielky

Podmienky plnenia služby Poistenie zásielky

Poistenie zásielky kryje poškodenie alebo zničenie zásielky počas prepravy zásielky, od okamihu naloženia zásielky na dopravný prostriedok v mieste odoslania stanovenom v zmluve za účelom prepravy až po okamih vyloženia prepravovanej zásielky a jej odovzdanie príjemcovi alebo inej osobe poverenej príjemcom za účelom prevzatia zásielky. 

Služba poistenia zásielky poskytuje zákazníkovi výhodu urýchlenia reklamačného procesu. Ak dôjde k prevzatiu poškodenej zásielky, zákazník má povinnosť, najneskôr do 24 hod. od prevzatia tovaru, nahlásiť spoločnosti ERMAAN prípadné poškodenie alebo zničenie zásielky. Informáciu o poškodení tovaru je nevyhnutné doplniť fotodokumentáciou poškodeného tovaru. 

ERMAAN následne odošle zákazníkovi bezodkladne nový kus tovaru. V prípade, ak by nový kus daného tovaru nebol aktuálne k dispozícii na sklade, ERMAAN  ponúkne zákazníkovi alternatívny tovar ako náhradu. 

Zákazník berie na vedomie, že poplatok, ktorý zaplatil za službu poistenie zásielky, mu ERMAAN  v prípade odstúpenia od zmluvy nevráti. Poistenie zásielky je možné uplatniť si len v súvislosti s tovarom uvedeným na faktúre spolu s kúpenou službou poistenie zásielky. Požiadavku na uplatnenie si poistenia zásielky je potrebné adresovať na e-mailovú adresu: [email protected]  


6.Preberanie tovaru

 • Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke, prípadne osobne na predajni, po oznámení, že je tovar pripravený na prevzatie, a to v lehote 3 dní. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar uvoľnený pre ďalší predaj.

 • Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 • Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má tovar v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.

 • Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na spotrebiteľa.

 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

7.Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese [email protected]. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy . Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar musí byť v pôvodnom obale s etiketami, nepoužívaný.

2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

• ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

• ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

• ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

• tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

• zmenila sa cena dodávateľa tovaru

• vystavená cena tovaru bola chybná

4. Pri veľkoobchodnom predaji je spotrebiteľ oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

5. V prípade, že spotrebiteľ nesplní povinnosť uvedenú v článku 1. Odstúpenie od zmluvy, týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

6. V prípade, ak spotrebiteľ si objedná službu „Poistenie zásielky“ v zmysle článku čl. 5  VOP, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 21 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese [email protected]. Spotrebiteľ použije formulár na odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar musí byť v pôvodnom obale s etiketami, nepoužívaný.

8.Záruka a servis

 • Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe tovaru.

 • Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

 • Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 • V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje vadu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

9.Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných tovarov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Kupujúci súhlasí, že všetky súdne náležitosti budú prejednávané v mieste sídla firmy predávajúceho, miestne a vecne príslušného súdu.

4. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

10.Ochrana osobných dát

Aby sme mohli k Vašej spokojnosti vybaviť Vašu objednávku, potrebujeme Vaše osobné údaje.
Ubezpečujeme Vás, že zhromažďujeme iba nevyhnutne potrebné údaje. Riadime sa nariadeniami zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z., chránime spracúvané osobné údaje, na tento účel sme prijali všetky dostupné a primerané technické, organizačné a personálne opatrenia.
Odoslaním objednávkového formulára súhlasíte dobrovoľne s tým, aby spoločnosť ERMAAN STORE spracovávala vaše osobné údaje v zmysle § 11 Zák. č. 122/2013 Z. z. v rozsahu objednávkového formulára-meno, priezvisko, adresa a kontaktné údaje, ako je telefón a e-mail, za účelom vybavenia Vašej objednávky, teda uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zároveň súhlasíte s uchovávaním Vami poskytnutých údajov v informačnom systéme našej spoločnosti na prípadné reklamačné účely a to na dobu do jeho odvolania. Je možné ho kedykoľvek odvolať na adrese uvedej na našej webovej stránke www.ermaan.sk a to osobne, mailom aj telefonicky.
Spracovanie sa uskutočňuje manuálne, alebo automatizovane, a to aj prostredníctvom nášho zmluvne viazaného sprostredkovateľa.
Podelili ste sa s nami o svoje osobné údaje, vždy budete mať možnosť dostať sa k nim. Tieto informácie môžete kedykoľvek zmeniť alebo odstrániť. Stačí iba zatelefonovať, napísať alebo poslať e-mail – vyberte si jednu z možností kontaktu na našej webovej stránke.

11.Orgán dozoru ochrany spotrebiteľa:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1
tel. č. 041/763 21 30
fax. č. 041/763 21 39
e-mail: [email protected]

Kompletné informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.ermaan.sk/sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Postup reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

V prípade, ak Kupujúci – spotrebiteľ (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci – spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho zo žiadosťou o nápravu (ďalej aj len „žiadosť o nápravu“). Ak by Predávajúci na takúto žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim – spotrebiteľom Predávajúcemu, Kupujúci má možnosť a právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a Kupujúci – spotrebiteľ tento taktiež nájde TU) alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov (www.ec.europa.eu/consumers/odr/), ktorú nájde TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade ak však druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim nie je spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, zodpovednosť Predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov