Nová kolekcia Jar / Leto 24

Vernostný program

PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU ERMAAN

 

Výhody a ponuky Vernostného programu sa vzťahujú na nákupy v kamenných obchodoch a internetovom obchode ERMAAN

 


Úvod

 

1.      Špeciálny program pre verných účastníkov vernostného programu ( Program ERMAAN) je organizovaný a spravovaný spoločnosťou ERMAAN s.r.o., IČO: 53 052 471 so sídlom Belopotockého 627, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika (ďalej tiež ako „ERMAAN").

2.      Vernostný program je určený pre účastníkov vernostného programu, ktorí v sieti obchodov, alebo v internetovom obchode ERMAAN na území Slovenskej republiky nakúpili tovar a zaregistrovali sa do Vernostného programu ERMAAN na internetovej stránke www.erman.sk.

3.      Cieľom Vernostného programu je odmeňovať zákazníkov ERMAAN, ktorí sú účastníkmi vernostného programu a poďakovať im za ich vernosť poskytnutím cenového zvýhodnenia produktov ERMAAN pri splnení nižšie uvedených podmienok.

4.      Nižšie uvedené všeobecné podmienky Vernostného programu stanovujú práva a záväzky ich účastníkov, tj. spoločnosti ERMAAN s.r.o. na strane jednej a držiteľa vernostnej karty ERMAAN na strane druhej. Tieto pravidlá vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.ermaan.sk

 

 

Všeobecné podmienky Vernostného programu ERMAAN

 

 

Definícia:

„PROGRAM ERMAAN" je vernostný program organizovaný a spravovaný spoločnosťou ERMAAN s.r.o. , ktorý umožňuje získať účastníkom vernostného programu špeciálne zľavy. 

2 „Vernostná karta" je elektronická karta, ktorá je neprenosná, vystavená s unikátnym číslom na konkrétne meno účastníka vernostného programu. Vernostná karta spája účastníka vernostného programu s vernostným účtom a dokladá jeho účasť vo Vernostnom programe.

3 „Vernostný účet" je účet registrovaného účastníka vernostného programu. Obsahuje informáciu o pridelených vernostných kartách o výške jednotlivých zliav.

4 „Obchod ERMAAN" - predajné miesto ERMAAN vyskytujúci sa na území Slovenskej republiky. Aktuálny zoznam všetkých obchodov je k dispozícii na internetových stránkach www.ermaan.sk

6 „Internetový obchod ERMAAN" - predajné miesto ERMAAN dostupné na internetových stránkach www.ermaan.sk

7 „Účastník vernostného programu" – je registrovaný zákazník do vernostného programu ERMAAN, ktorý dal súhlas so svojou registráciou do Vernostného programu podľa stanovených podmienok. Súhlas môže byť udelený elektronicky pri registrácii v internetovom obchode ERMAAN.

8 „Katalógová cena" – jedná sa o doporučenú cenu produktov, cenu bez akýchkoľvek zliav a promo akcií. Katalógová cena je vždy uvedená ako vyššia cenová hodnota u všetkých produktov ERMAAN, ktorých sa týka cenové zvýhodnenie.

 

 

1 Podstata Vernostného programu

 

1.1 V rámci vernostného programu dostáva zákazník zľavy na nákupy, podľa výšky nákupu a to v kamenných obchodoch a v internetovom obchode ERMAAN.

1.2 Účastník vernostného programu je identifikovaný – spojený so svojim vernostným účtom pomocou vernostnej karty.

1.3 Výhody vyplývajúce z Vernostného programu nie je možné posunúť či predať inému Účastníkovi vernostného programu.

 

 

2 Účasť vo Vernostnom programe

 

2.1 Účastníkom vernostného programu sa môže stať akákoľvek plnoletá osoba, ktorá uvedie svoju korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu Vernostného programu zúčastniť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

2.2 Účasť vo Vernostnom programe je osobná a neprenosná.

2.3 Aby mohol byť záujemca zaradený do Vernostného programu ERMAAN, musí čitateľne vyplniť a podpísať alebo potvrdiť registračný formulár, ktorý je k dispozícií v internetovom obchode na adrese: www.ermaan.sk v elektronickej podobe. Vyplňované údaje musia byť kompletné a pravdivé. Potvrdením elektronickej verzie formulára na registráciu v internetovom obchode ERMAAN, obdrží záujemca Vernostnú kartu emailom. Elektronická verzia vernostnej karty sa dá ihneď použiť na uplatňovanie zliav. Registrácia je následne uložená do databázy Účastníkov vernostného programu spravovanou spoločnosťou ERMAAN s.r.o. (ďalej len « databáza »).

2.4 Formuláre bez uvedenia podstatných náležitostí, tj. celého mena a priezviska, korešpodenčnej adresy a podpisu, nemôžu byť zaradené do databázy.

2.5 ERMAAN s.r.o. si vyhradzuje právo nezaregistrovať do databázy záujemcov, ktorí predložili formuláre, v ktorých sú údaje neúplné či nečitateľné, či na ktorých chýba podpis.

2.6 Osobné údaje Účastník vernostného programu (registrácie) sú do databázy uložené do 2 mesiacov od dátumu založenia Vernostnej karty.

2.7 Je v záujme Účastníka vernostného programu, aby informoval vždy včas spoločnosť ERMAAN s.r.o. o zmenách vo svojich osobných údajoch (zmena adresy, priezviska atď.). ERMAAN s.r.o. doručuje adresné zásielky určené Účastníkovi vernostného programu na posledne oznámenú adresu.

 

3 Vernostná karta

 

3.1 Každý Účastník vernostného programu obdrží elektronicky vernostnú kartu ERMAAN.

3.2 Vernostná karta je platná vo všetkých Obchodoch ERMAAN a v internetovom obchode na území Slovenskej republiky.

3.3 Vernostná karta umožňuje Účastníkovi vernostného programu zbierať nákupy / obrat / na základe uskutočnených nákupov podľa nižšie špecifikovaných pravidiel.

3.4 Platnosť zliav sa s každým nákupom predlžuje o 1 rok. V prípade, že dátum platnosti vyprší, Účastník vernostného programu týmto dňom stráca nárok na uplatnenie zľavy podľa vykonaných nákupov. Zákazník si môže overiť platnosť zliav na webe v prípade, že má aktivovaný internetový účet alebo pri nákupe v obchode ERMAAN po ukončení transakcie. V prípade neuskutočnenia nákupu v období 1 rok, zákazníkovi sa hodnota nákupov, z ktorých je vypočítavná zľava, anuluje.

 

4.Systém vernostných zliav na Vernostný účet 

Účastníka vernostného programu

 

4.1. ERMAAN s.r.o. sa zaväzuje účastníkovi vernostného programu priznať vernostné zľavy za nákup  v Obchodoch ERMAAN a internetovom obchode ERMAAN.

4.2. Výška zľavy zodpovedá hodnote nákupu. Pri založení karty získa zákazník jednorázovú zľavu vo výške 5 % z hodnoty nákupu. Následne sa mu na karte zbiera súhrn hodnoty nákupov, podľa čoho mu vzniká nárok na zľavu nasledovne:

 

Výška zľavy v %

Súhrn hodnoty nákupov v EUR

5 %

150 EUR

6%

300 EUR

7%

450 EUR

8%

600 EUR

9%

750 EUR

10%

900 EUR

11%

1100 EUR

12%

1300 EUR

13%

1500 EUR

14%

1700 EUR

15%

1900 EUR

 

4.3. Po uskutočnení nákupu v obchode ERMAAN  bude Účastníkovi vernostného programu na     Vernostný účet pripísaná hodnoty nákupu na základe predloženia vernostnej karty.

4.4. Zľavu na karte nie je možné kumulovať s inou zľavou na produkt. 

4.5. V prípade absencie vernostnej karty pri nákupe v obchode ERMAAN má zákazník možnosť požiadať personál na predajni o dohľadanie v databáze na základe osobných údajov účastníka vernostného programu a manuálne priradenie čísla vernostnej karty k nákupu.

4.6. Po uskutočnení nákupu v internetovom obchode ERMAAN je hodnota nákupu priradená automaticky po uskutočnení transakcie v prípade, že sa účastník vernostného programu v priebehu nákupu identifikuje prihlásením ku svojmu zákazníckemu účtu. Následne podľa hodnoty nákupu je vypočítaná zľava podľa bodu 4.2. 

4.7. V prípade absencie prihlásenia k zákazníckemu účtu pri nákupe v internetovom obchode ERMAAN si ERMAAN s.r.o. vyhradzuje právo nekompenzovať výšku zľavy a účastník vernostného programu prichádza o zľavu, ktorú mohol získať za tento nákup.

 

 

5.    Blokovanie vernostnej karty

 

5.1. ERMAAN s.r.o. môže s okamžitou platnosťou zablokovať Vernostnú kartu Účastníka vernostného programu, pokiaľ tento nerešpektuje pravidlá popísané v tomto dokumente alebo na registrácii úmyselne uviedol chybné osobné údaje, alebo sa vydáva za inú osobu.

5.2. Účastník vernostného programu môže byť kedykoľvek na vlastnú žiadosť vyradený z databázy. V tomto prípade zákazník odošle svoju žiadosť na výmaz odošle na e-mailovú adresu[email protected] ERMAAN s.r.o. si vyhradzuje právo 30 dní od dňa obdržania žiadosti k výmazu na túto operáciu.

 

 

6.    Ukončenie alebo prerušenie vernostného programu

 

6.1 ERMAAN s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo prerušiť Vernostný program.

6.2 V prípade ukončenia alebo prerušenia Vernostného programu bude spoločnosť ERMAAN s.r.o. o tejto skutočnosti informovať Účastníkov vernostného programu prostredníctvom siete Obchodov ERMAAN a na internetových stránkach www.ermaan.sk

6.3 V prípade ukončenia alebo prerušenia Vernostného program Účastník vernostného programu nemá nárok na vyplatenie zliav. 

 

 

Vyhotovené v Liptovskom Mikuláši dňa 23.8.2023